Vuosaaren peruskoulun medialuokka on linjaluokka, jolle pyritään pääsykokeen kautta. Luokalle valituilla oppilailla mediakasvatus on mukana omana oppiaineenaan koko yläkoulun ajan seitsemännestä yhdeksänteen luokkaan. Lisäksi mediakulttuurin tuntemusta ja mediakriittisyyttä painotetaan ja median työtapoja käytetään luokan kohdalla muissakin oppiaineissa.

Medialuokan periaatteena on tekemisen kautta oppiminen. Erilaisiin median teknisiin, eettisiin ja tulkinnallisiin kysymyksiin tutustutaan konkreettisen ja itseohjautuvan työskentelyn kautta. Työvälineet pyritään antamaan oppilaiden käteen mahdollisimman pian, ja ne tulevat tutuiksi kokeilun kautta. Omia projekteja tehdessä esimerkiksi mediasisältöjen tuottajan tekemät valinnat ja mediaa ohjaavat tarkoitusperät opitaan tuntemaan konkreettisella ja käytäntöön sidotulla tavalla. Samalla kasvaa kyky arvioida kriittisesti myös ympäröivää mediamaailmaa.

Oppilaan lukujärjestyksessä mediakasvatus näkyy omana oppiaineenaan, jota on seitsemännellä luokalla yhden vuosiviikkotunnin ja kahdeksannella sekä yhdeksännellä luokalla kahden vuosiviikkotunnin verran. Lisäksi medialinjaluokka tulee tekemään vierailuita ja osallistumaan projekteihin, joissa työtä tehdään myös mediatuntien ulkopuolella.

Tavoitteena on heti alusta saakka luoda linjaluokalle vahva yhteistyökumppaneiden verkosto, joka tarjoaa mahdollisuuksia niin media-alojen työskentelyyn kuin jatkokoulutukseenkin tutustumiseen. Linjaluokka toimii mm. Yle Uutisluokka -mediakasvatushankkeessa, josta Vuosaaren peruskoululla on jo muutamalta aiemmalta vuodelta hyvät kokemukset.

Medialinjan opetussuunnitelma löytyy täältä.

Mainokset