MEDIAKASVATUKSEN ARVIOINTI:

Medialuokalla portfolio ja oppimispäiväkirja ovat käytössä arviointimenetelminä. Oppilas kokoaa tekemistään mediatöistä näytekansiota, joka toimii näyttönä. Oppimispäiväkirjassa oppilas seuraa omaa kehittymistään ja arvioi työtapojaan ja oppimisstrategioitaan.

Seitsemännen luokan syksyn lopulla käydään palaute- ja tavoitekeskustelut, joissa medialuokan opettajat ja oppilaat yhdessä arvioivat siihenastista suoriutumista ja asettavat tavoitteita oppilaan etenemiselle.

Jatkuva näyttö eli tunneilla tehtyihin töihin, medialuokan tuntien ulkopuoliseen työskentelyyn ja tuntien aiheista käytyihin keskusteluihin osallistuminen on tärkein näyttö kolmen yläkouluvuoden aikana.

Yhdeksännen luokan päättötyö on merkittävä arvioitava työ. Oppilas saa arvioinnin myös kahdeksannen luokan erikoistumisjaksolla tekemästään omasta työstä.

Medikasvatuksen eteneminen luokittain:

7.lk

Sisältö Työtavat Mahdolliset yhteistyökumppanit ja julkaisualustat
Laitteisiin ja toimintaan tutustuminen Työskentely koululla. Leikinomaista laitteiden haltuunottoa. Analyysin perusteita omia pieniä töitä tarkastelemalla. Koulun verkkolehti Tapaus, koulun omat sosiaalisen median kanavat, oppilaiden omat blogit.

Yhteistyötä muiden aineiden kanssa.

Onko media totta? Median tarinoihin tutustumista ja niiden kriittistä arviointia. Graafisen suunnittelun keinoihin tutustumista. Oman työn kautta mediatoimijoiden tekemiin valintoihin tutustumista. Tapaus, paikalliset mediatoimijat, esim. lehdet ja televisiokanavat, mainostoimistot.
Minä ja some Oman medianäkyvyyden, oman mediaroolin ja identiteetin pohdintaa. Työtapoina esim. selfie-kuvat, omat video- ja tekstiblogit ja muut  sosiaalisen median identiteetinrakennuspalat. Sosiaalisen median yritykset ja tutkijat.

Oma blogi.

Kuva, liike ja ääni Elokuvan keinoihin tutustumista, liikkeen kuvaamista videona, still-kuvana jne. Kuvan ja äänen yhdistämistä eri tavoin ja vaikutusten analysointia. Elokuvastudiot, mediataiteilijat.

Koulun omat kanavat, Tapaus.

Liikunta, musiikki.

  1. lk
Sisältö Työtavat Mahdolliset yhteistyökumppanit ja julkaisualustat
Sukupuoliroolit ja seksuaalisuus mediassa Analysoidaan median esittämiä tyttö- ja poikarooleja. Tehdään omia töitä, joissa käsitellään mies- ja naisroolia sekä seksuaalisuutta. Tytöille ja pojille suunnatut lehdet, nuorten televisio-ohjelmat, SETA

Terveystieto, biologia.

Erikoistumispaikka 1 Oppilas valitsee projektin oman kiinnostuksensa perusteella. Paikalliset media-alan toimijat monipuolisesti.
Visuaalisen kulttuurin historia Tutustutaan elokuvan ja valokuvan historiaan ja niiden rooliin maailmanhistoriassa. Tutkitaan kuvan ja tekstin liittoa esim. kuvittamisessa ja mainoksissa. Tutustutaan mediataiteeseen. Tehdään töitä, joissa näitä kokeillaan. Tutkijat, museot.

Historia

Pelit ja pelillisyys mediassa Tutustutaan pelialan töihin, koodaamiseen, graafisten elementtien tekemiseen ja käsikirjoittamiseen. Kokeillaan yksinkertaisen pelin tekemistä. Pelistudiot

Tietotekniikka

  1. lk
Sisältö Työtavat Mahdolliset yhteistyökumppanit ja julkaisualustat
Globaali mediavertailu Tutustutaan suomalaisen median erityisiin piirteisiin maailmalle verrattuna. Seurataan kansainvälisiä tiedotusvälineitä ja verrataan tapaa kertoa asioista suomalaisiin. Tehdään omia töitä kansainvälisistä aiheista. Kansainvälisesti uutisoivat suomalaiset mediat, Suomessa omaa toimitusta pitävät kansainväliset mediat. Muut koulut kansainvälisesti.

Maantieto, yhteiskuntaoppi.

Sananvapaus Tutustutaan sananvapaudesta seuraaviin oikeuksiin ja sananvapauden rajoittamiseen esim. yksityisyyden perusteella. Omien kantojen edistäminen median keinoin. Tehdään töitä, joissa käsitellään sananvapautta taiteellisesti tai journalistisesti. Poliittiset toimijat, tutkijat, oikeuslaitos.

Yhteiskuntaoppi

Media rakentaa yhteisöä Pohditaan miten media kokoaa ihmisiä yhteisöksi kansallisella tasolla ja pienemmillä esim. intressiryhmien tasolla. Tehdään töitä oman yhteisön (esim harrastus-, koulu- tai  mielipideryhmä) piiristä. Kansalliset mediainstituutiot (Yle, MTV3, HS) ja pienemmät oman piirinsä mediat.
Lopputyö Oppilas tekee mediapäättötyönsä valitsemaltaan median alalta. Työ voi olla ryhmätyö, koko luokan työ tai yksilötyö. Yle Uutisluokka, paikalliset mediat, koulun omat kanavat
Mainokset